I. Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Akademia Driftingu Crazy Cart Kielce prowadzona przez DUO GK Grzegorz Baran z siedzibą w Kielcach przy ul. Rolnej 6 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych pod numerem NIP 661 208 77 39
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem crazycartkielce.pl/sklep, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Konto Zamawiającego – indywidualna i chroniona przed dostępem osób trzecich baza zawierająca dane Zamawiającego służące do składania i realizacji zamówień, a także historię złożonych zamówień.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 7. Dane osobowe – Zamawiający w ramach realizacji umowy sprzedaży przekazuje na rzez Akademii Driftingu Crazy Cart w Kielcach następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy, i opcjonalnie: adres i nazwę firmy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży przedmiotu sprzedaży, a w szczególności biletów wstępu na tor, opłat za organizację imprez, zaliczek na imprezy, karnetów.
 2. Sprzedaż Towarów i usług prowadzona jest w Sklepie internetowym za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach i usługach zamieszczane są na Stronie internetowej.
 3. Ceny jednostkowe podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Cena obejmująca inne ewentualne koszty zamawianego jest podawana przed złożeniem zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin formułuje zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zawieranych na odległość za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także prawidłowego korzystania ze Strony internetowej.
 5. Wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed innymi uregulowaniami, w tym wynikającymi z przepisów prawa, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad opisanych w Regulaminie.
 7. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą zamieszczenia ich na Stronie internetowej.
 8. Sprzedaż odbywa się na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w chwili składania zamówienia.
 9. Po skutecznym złożeniu zamówienia, potwierdzonym wysłaniem wiadomości e-mail na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej, cena zamówionego Towaru nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian wprowadzanych w Regulaminie.
 10. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie internetowej, w szczególności dotyczące Towarów oraz ich cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, na które wysyłane będą informacje dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności dotyczące jego przyjęcia .

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Niezbędnym warunkiem uprawniającym do korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
 2. Klient przy Rejestracji oraz przy dokonywaniu zakupu zobowiązany jest do podania wszelkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. Ponadto na Kliencie spoczywa obowiązek dopilnowania, aby wszelkie dane znajdujące się na jego koncie użytkownika lub podawane na formularzu sprzedaży były danymi aktualnymi.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę spowodowaną podaniem błędnych lub nieaktualnych informacji przy Rejestracji.
 4. Wszelkie dane podawane przy Rejestracji oraz składaniu zamówień są chronione przed ich pozyskaniem oraz modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń,
  – niepodejmowania działań mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym informacji niejawnych, stanowiących dobra chronione Sprzedającego oraz podmiotu prowadzącego Sklep internetowy,
  – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z niniejszym Regulaminem oraz przyjętymi zwyczajami,
  – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy zarówno dla Sprzedającego, dla podmiotu prowadzącego Sklep internetowy, jak i dla innych Klientów Sklepu internetowego,
  – wykorzystywania wszelkich treści zamieszczonych na Stronie internetowej jedynie w celach ukierunkowanych na zawarcie Umowy sprzedaży.
 6. Podmiot prowadzący Sklep internetowy jest uprawniony do usunięcia konta Klienta lub pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak i wszystkich uprawnień wiążących się z założeniem konta użytkownika, w przypadku podania nieprawdziwych danych przy zakładaniu konta użytkownika, jak również w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §14 Regulaminu.
 7. Klient pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.
 8. O braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez wysłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Klienta w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).

IV. Składanie zamówień

 1. Zamówienia składane są na stronie internetowej crazycartkielce.pl/sklep, przy pomocy konta użytkownika założonego przy dokonywaniu Rejestracji.
 2. Klient w momencie składania zamówienia wyraża zgodę na Regulamin.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego są określone w Polityce prywatności.
 4. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych tj. system operacyjny z dostępem do internetu z przeglądarką internetowa.
 5. Złożenie zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienie składa się poprzez dodanie produktów  wybierając opcję „Dodaj do koszyka”. Następnie w części zwanej Koszyk po sprawdzeniu zawartości zamówienia wybiera się opcję „Przejdź do kasy”. W podsumowaniu należy podać swoje dane lub zalogować się do istniejącego konta, wybrać sposób płatności i dokonać jej.
 7. Wysłanie zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym będzie traktowane jako oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona Sprzedającemu przez Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia i dokonania skutecznej płatności.
 9. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej klienta.
 10. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o przyjęciu oferty (przyjęcie zamówienia do realizacji) dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta za pomocą Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W przypadku nieotrzymania przez Klienta żadnej wiadomości w terminie 7 dni od złożenia zamówienia należy sprawdzić folder „Spam” znajdujący się w skrzynce e-mail lub skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem internetowym pod numerem telefonu wskazanym na Stronie internetowej.
 11. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym klient w ciągu 24h (1 dzień roboczy) otrzyma wiadomość zawierającą numer zamówienia oraz jednorazowy kod przypisane do klienta i zamówienia, który należy podać obsłudze w dniu realizacji zamówienia.
 12. Zamówione towary ważne są przez okres 1 roku od momentu złożenia zamówienia.
 13. Klient ma prawo do rezygnacji z dokonanego zamówienia lub do dokonania jego zmiany do momentu realizacji.

V. Ceny Towarów oraz dokonywanie płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, zawierają informację dotyczącą kosztów dostawy.
 2. Cena Towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora płatności w sklepie internetowym.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu Towarów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Klienci dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową nie mają prawo do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres email: kontakt@crazycartkielce.pl zawierające dane zamawiającego wraz z numerem zamówienia.
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

VII. Gwarancja i odpowiedzialność. Reklamacje.

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i wady prawne Towaru.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827)
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa w żaden sposób na inne postanowienia Regulaminu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020