REGULAMIN AKADEMII DRIFTINGU CRAZY CART KIELCE 

 1. Osoby korzystające z Obiektu” Akademia Driftingu Crazy Cart Kielce” zobowiązane są do zapoznania i przestrzegania powyższego regulaminu.
 1. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zaleceń i poleceń pracowników obsługi Obiektu.
 1. Korzystanie z Obiektu jest płatne wg. cennika. Informacje na temat cen przejazdów można uzyskać od pracowników Obiektu, w Obiekcie lub znaleźć na stronie Akademii Driftingu Crazy Cart Kielce.
 1. Z oferowanych przez Akademię Driftingu Crazy Cart Kielce usług mogą korzystać:
 • dzieci pod warunkiem, że spełniają one warunki fizyczne niezbędne do kierowania pojazdami Crazy Cart i za zgodą rodzica/opiekuna;
 • dzieci i młodzież w wieku do 14 lat wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych;
 • młodzież w wieku od 14 do 18 lat bez obecności opiekuna ale za jego pisemną zgodą, którą uczestnik musi okazać obsłudze przed przystąpieniem do jazdy (obsługa może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek). Jeśli taka zgoda jest już udzielona należy podać obsłudze swoje dane celem weryfikacji.
 • osoby o maksymalnej wadze 100kg.
 • Rodzaje pojazdów i warunki korzystania: Crazy Cart XL od 16 lat, max. waga 100 kg., min. 170 cm wzrostu Crazy Cart Classic od 5 lat, max. 70 kg. Crazy Cart Shift od 3 lat, max. 50 kg. Crazy Cart Razor od 5 lat, max. 50 kg.
 1. W przypadku grup zorganizowanych jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 15 nieletnimi.
 1. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi nie powinny korzystać z Obiektu. Jazda może być niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem i wadami serca.
 1. Zabrania się korzystania z pojazdów osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 1. Zachowanie należytej ostrożności jest obowiązkiem każdego uczestnika, tak by nie stwarzać zagrożenia zarówno dla siebie jak i innych użytkowników.
 1. Użytkownicy korzystają z pojazdów wyłącznie na własną odpowiedzialność i powinni być świadomi możliwości wystąpienia urazów i uszkodzeń ciała. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie oraz na jej mieniu, wynikłe z korzystania z pojazdów Crazy Cart.
 1. Zasady korzystania z toru:
 • Ilość pojazdów na torze uzależniona jest od decyzji obsługi;
 • Rozpoczęcie jazdy odbywa się na sygnał i za zgodą personelu;
 • Użytkownik porusza się po torze zgodnie z wyznaczoną trasą i kierunkiem ruchu, zachowując należytą ostrożność;
 • Użytkownik stosuje się do zaleceń i uwag obsługi;
 • Na sygnał o zakończeniu jazdy uczestnik ma obowiązek zakończyć jazdę i w sposób bezpieczny opuścić pojazd i tor;
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek urazu użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę;
 • W przypadku problemów technicznych z pojazdem użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić obsługę;
 • Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczony w obiekcie sprzęt w stanie nie gorszym w stosunku do stanu w jakim go otrzymał. W przypadku umyślnego uszkodzenia użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
 • Zalecenia bezpiecznego stroju: wszelkie ruchome części garderoby (szaliki, krawaty itp.) przed przystąpieniem do jazdy powinny być zdjęte lub należycie zabezpieczone; długie włosy powinny być związane;
 • Wejście na tor wyłącznie w odpowiednim obuwiu – zabrania się korzystania z pojazdów w butach na obcasie, klapkach i luźnym obuwiu.
 • Wystawianie nóg poza pojazd oraz nie trzymanie kierownicy w trakcie jazdy grozi urazem.
 1. Na terenie obiektu zabrania się:
 • Korzystania z pojazdów poza wyznaczonymi miejscami;
 • Korzystania z własnych pojazdów;
 • Umyślnego uderzania w inne pojazdy oraz bandy (opony wyznaczające tor);
 • Opuszczania pojazdu w czasie jazdy w miejscu niewyznaczonym do zatrzymywania oraz bez zgody obsługi;
 • Chodzenia po torze;
 • Korzystania z pojazdów bez kasku ochronnego;
 • Palenia na terenie obiektu oraz wnoszenia alkoholu i środków odurzających;
 • Spożywania posiłków w trakcie jazdy;
 • Korzystania z telefonów w trakcie jazdy;
 • Wnoszenia jedzenia oraz napojów zakupionych poza obiektem.
 1. Akademia Driftingu Crazy Cart Kielce nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkowników na terenie obiektu przedmioty oraz za ich uszkodzenia.
 2. Nieprzestrzeganie zasad zawartym w powyższym regulaminie może skutkować wydaleniem użytkownika z Obiektu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu. Obsługa Akademii Driftingu Crazy Cart zastrzega sobie prawo do decydowania o ewentualnym usunięciu użytkownika.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dokumenty do pobrania: